چگونه می توانیم نظر ثبت کنیم؟


بعد از دوبار شرکت در آزمون امکان ثبت نظر در بخش "نظرها" برای شما فعال می شود و می توانید یکبار نظر خود را ثبت کنید. در این صفحه نظر های آزمون دهنده های دیگر نیز قابل مشاهده است.