چگونه کاربر را از تیم حذف کنیم؟


با استفاده از دکمه حذف جلوی نام کاربر، می توان کاربر را از تیم حذف کرد.