چگونه ابزارهای دلخواه را به "ابزارهای من" اضافه کنیم و یا از این بخش حذف کنیم؟


اگر از ابزاری زیاد استفاده می کنید می توانید با استفاده از دکمه "ابزارهای من" در هر صفحه، آن ابزار را به لیست ابزارهای خودتان اضافه کنید و هر موقع که خواستید از قسمت "ابزارهای من" به آن ابزار دسترسی داشته باشید.